Teknamotorin viralliselta internet sivulta löytyvät hakkurit, murskat,varasamyllyt, metsäkoneet, ruohonleikkurit, briketinvalmistuskoneet, pellettikoneet, oksasilppurit, briketti- ja pellettituotteiden linjastot, jätesilppurit.
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
KATSO KAIKKI LAITTEET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERIAATTEET

Tässä sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 artiklan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 luonnollisten henkilöiden tietojen suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (jatkossa - „EU GDPR (engl.) – European Union General Data Protection Regulation”) (EY:n Virallinen lehti, L 119), tiedoksianto:

 1. Rekisterinpitäjä: Teknamotor Sp. z o.o. (osoite: Puola, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 2a).
 2. Henkilötietojanne on tallennettu seuraavin perustein:
  • art. 6 kohta 1 b - toiminta ennen sopimuksen tekemistä, sopimus tahtäessä ja se toteutettaessa;
  • art. 6 kohta 1 c - koskien velvoitteiden täyttämistä kuten maksukirjanpidon ylläpitoa;
  • art. 6 kohta 1 f – tarkoituksena saavuttaa tavoitteemme, jotka johtuvat lain mukaan perustelluista intresseistämme kuten mahdollinen tarve torjua tai panna täytäntöön siviilioikeudellisia vaatimuksia.
 3. Varmuudella tiedot tallennetaan sopimuksen sekä siihen liittyvien saatavien voimassa olon ajaksi ja vähintään 10 vuoden ajan sopimuksen irtisanomisesta tai siihen saakka, kunnes velvoite säilyttää lain säännöksistä johtuvia tietoja raukeaa.
 4. Henkilötietonne voivat olla sellaisten toimijoiden saatavilla, joilla on laillinen oikeus saada henkilötietoja asiaa koskevien säännösten perusteella. Lisäksi tietoja voidaan siirtää toimijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja niiden Hallinnoijan toimeksiannosta. Tällaisia toimijoita voivat olla esim. IT -palvelutarjoajat, yritykset, jotka käsittelevät saatavien perimistä koskevia tietoja, logistiikkayritykset, kuriiripalveluyritykset, asianajotoimistot ja maksujärjestelmien ylläpitäjät.
 5. Teillä on oikeus pääsyyn tallennettuihin henkilötietoihinne, oikeus oikaista tai poistaa niitä, rajoittaa niiden käsittelyä, siirtää niitä tai esittää niitä koskevia vastalauseita.
 6. Jos henkilötietojanne käsitellään lakien vastaisesti, Teillä on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviraston kyseiselle viranomaiselle.
 7. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta tietojen toimittamatta jättäminen, vaikka Hallinnoija on niitä vaatinut, johtaa siihen, että sopimusta ei voida allekirjoittaa eikä palveluja toteuttaa.
 8. Hallinnoija ei tee automaattisia päätöksiä, mukaan lukien profiiloinnista johtuvat päätökset.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
YLÖS